Privacyverklaring VTI Deinze

Persoonsgegevens die wij verwerken

VTI Deinze verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via invulformulieren op deze website. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform de GDPR-wetgeving. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VTI Deinze bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VTI Deinze verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies die wij gebruiken

De nodige info rond het gebruik van cookies op deze website vind je op cookiebeleid VTI Deinze

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VTI Deinze en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@vtideinze.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

VTI Deinze wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VTI Deinze neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@vtideinze.be